į pradžią turinys susisiekite  
Administracinė informacija » Nuostatai, tvarkos

Rokiškio jaunimo centro nuostatai

 

Rokiškio jaunimo centro darbo tvarkos taisyklės

 

Rokiškio jaunimo centro vidaus tvarkos taisyklės

 

Rokiškio jaunimo centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

 

Rokiškio jaunimo centro apskaitos politika

 

Rokiškio jaunimo centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro darbuotojų atostogų suteikimo ir komandiruočių tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro ugdymo proceso ir darbo su jaunimu organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro nuotolinio mokymo saugios virtualios erdvės ir asmens privatumo užtikrinimo taisyklės

 

​​​Įsakymas dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. AV-1095 „Dėl mokinių pavežėjimo Rokiškio rajone tėvų (globėjų) nuosavu transportu tvarkos aprašymo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo

 

Rokiškio jaunimo centro mokinių pavežėjimo Rokiškio rajone tėvų (globėjų) nuosavu transportu tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo sistema

 

Rokiškio jaunimo centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimo Rokiškio jaunimo centre tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro stovyklų organizavimo tvarka

 

Rokiškio jaunimo centro darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro konsultacijos organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

 

 

 

 

​Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čibinskaitė, 2020-10-13