į pradžią turinys susisiekite  
Veiklos sritys

Rokiškio jaunimo centre veikia dailės mokykla, būreliuose vykdomos neformaliojo švietimo programos. Mokiniams siūloma rinktis:

dailės pradinį meninį ugdymą, teikiantį galimybę susipažinti su daile, atskleisti kūrybines galias ir gebėjimus (3 metų programa);

dailės pagrindinį meninį ugdymą, teikiantį dailės pažinimo pradmenis, atskleidžiantį gabumus ir formuojantį praktinius įgūdžius (4 metų programa);

būrelių užsiėmimus, tenkinančius vaikų saviraiškos poreikius ir suteikiančius papildomas kompetencijas (2 metų programos).

Programos parengtos vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d įsakymu Nr. V-554 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-2695 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo“;

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1214 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymo nr. ISAK-991 „Dėl bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-112 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

kitais dokumentais bei teisės norminiais aktais. 

plačiau